Schooner Days XXIV (24)

The Ship Of Stone, 22 Aug 1931